คู่มือการอัพโหลตเว็บไซต์

การอัพโหลดด้วย Windows Explorer

1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer ขึ้นมา
ในช่อง AddressBar พิมพ์ ftp://myweb.cmu.ac.th แล้วกด Enter ดังภาพ

 

2. พิมพ์บัญชีผู้ใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยและรหัสผ่านที่ถูกต้องดังภาพ


3. จะพบห้อง public_html ให้นำหน้าเว็บมาเก็บไว้ในห้องนี้ โดยหน้าเริ่มต้นต้องชื่อ index.html ดังภาพ

 

 

 

4. เมื่ออัพโหลดเว็บเพจสำเร็จ สามารถดูเว็บไซต์ส่วนตัวได้ที่ http://myweb.cmu.ac.th/<ชื่อผู้ใช้อีเมล์แบบไม่มีโดเมน> ดังภาพ

 

5. ท่านสามารถใช้โปรแกรม ftp client อื่นๆ เช่น Filezilla ในการอัพโหลดไฟล์ โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

Host: myweb.cmu.ac.th

User: อีเมล์ของมหาวิทยาลัย

Password: รหัสผ่านของอีเมล์มหาวิทยาลัย