เงื่อนไขการให้บริการ
  1. จำกัดพื้นที่ในการใช้งานเว็บไซต์ไม่เกิน 500 MB ต่อคน
  2. รองรับการใช้บริการเว็บเพจภาษา HTML
  3. ห้ามนำเว็บไซต์ส่วนตัวไปใช้บริการในทางมิชอบด้วยกฎหมายหรือใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางที่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อก่อให้เกิดภัยอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบทั้งของมหาวิทยาลัยและระบบอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากตรวจพบ ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการจัดการเพื่อหยุดยั้งความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
  5. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบเว็บไซต์และยกเลิกสิทธิ์การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งทราบให้ทราบล่วงหน้า
  6. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  7. เนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์
    เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายใดๆ ผู้ใช้งานย่อมถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียว
  8. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยปริยาย
ท่านได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการอย่างเข้าใจแล้ว
และยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ